خط مشی کیفیت شرکت ارتباطاتی ضحی کیش

خط مشی کیفیت شرکت ارتباطاتی ضحی کیش بر پایه استاندارد ISO9001:2015 و OHSAS 18001:2007

  • تمرکز برنیاز ها و انتظارات مشتریان به منظور افزایش رضایت و وفاداری ایشان
  • به اشتراک گذاری دانش و توانمندسازی کارکنان
  • تعهد به بهبود مداوم در تمامي ابعاد سازمان واستفاده بهینه از منابع با رویکرد سیستماتیک و فرآیندی
  • ارایه خدمات و محصولات دردسترس، پایدار و با قابلیت اطمینان
  • حضور در بازار های جدید، افزایش حجم بازار و فروش
  • تعهد به شناسایي، درک و براورده سازی نیاز های ذینفعان
  • کاهش تاثیرات عوامل بیروني و دروني با به کار گیری کنترل اثر بخش ریسک
  • شناسایی و رعایت قوانین و مقررات ملی و بین المللی کاربردی و الزامات قراردادی در حوزه کیفیت، ایمنی، بهداشت و محیط زیست
  • ایجاد محیطی ایمن و عاری از عوامل آسیب رسان از طریق پیشگیری، کنترل و کاهش مخاطرات فعالیت ها و تجهیزات در راستای صیانت از نیروی انسانی و محیط زیست
  • ارتقاء فرهنگ کارکنان و تلاش گروهی در حوزه مسائل ایمنی و بهداشت حرفه ای و زیست محیطی