اطلاعیه خرید تجهیزات

اطلاعیه خرید تجهیزات

شرکت ارتباطاتی ضحی کیش در نظر دارد، در خصوص خرید یک دستگاه SDH Huawei با مشخصات ذیل اقدام نماید.
1- SDH OSN500 – STM-1 + 63 E1 + 8 FE کابل های مربوطه با خروجی کانکتور BNC
شرکت های تامین کننده می توانند پیشنهادات خود را تا تاریخ30/10/94 از طریق شماره فکس 96669033 به این شرکت ارسال نمایند.
پیشنهادات بایستی شامل قیمت، شرایط فروش به همراه رزومه شرکت ارسال گردد. بدیهی است به پیشنهاداتی که فاقد شرایط فوق یاشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تاریخ انتشار: 1394/06/29